รายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งรูปใหม่

รายชื่อฝั่งสีแดง ให้เข้าระบบไปส่งรูปใหม่ สอบถามปัญหาโทร 024737000 ต่อ 1771

#ชื่อ-นามสกุลสาขา
1เจษฎา สาระจันทร์ฟิสิกส์(ค.บ.)
2ธนพร พลอยฉายภาษาไทย(ค.บ.)
3ภาคินต์ อิศรางกูร ณ อยุธยาพลศึกษา
4ณัฐวุฒิ เพ็ญจันทร์ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)
5ภราดา อินทร์เผ่าพงษ์ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)
6ปริฉัตร สวยรูปดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)
7สรณ์สรรค์ เรียบร้อยดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)
8นันทกร หงษ์ทองดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)
9ภัทรสุดา ปิ่นอมรการแพทย์แผนไทย
10ณัฐวุฒิ สักจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์
11จิตตานันท์ ศิลปไพบูลย์ภาษาไทย
12กิตติภูมิ เตียไธสงการบัญชี
13ณัฐวุฒิ ภาษยวรรณการบัญชี
14วรรณชา รุ่งสุวรรณการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
15วงศกร เขตขามการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
16เสฏฐวุฒิ ศรวงษ์การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
17ชัยวัฒน์ ทุมโคตร์การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
18พัชรา แสงอรุณบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
19นาวี ทั้งสนธิ์ภาพยนตร์
20อนุศรา ประสงค์ทรัพย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21เชาวน์โชติ อาดหมาดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22ชยุต เกิดสนองการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
23กัญญาณัฐ บัวบังใบธุรกิจดิจิทัล
24สิรวิชญ์ ยังอุ่นนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
25นันทิศา พวงแก้ววิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
26วัชรพล อุทาสีเทคโนโลยีโลจิสติกส์
27รพีภัทร ศรีภูเวียงออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
28ศิริชัย ใยนาคีการประกอบและบริการอาหาร
29นิทรียา เวฬุวนารักษ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
30ปาลิตา กัมพละไพฑูรย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
31พีรพัฒน์ สุวรรณทัตแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
32ณภัทร พรหมมาพันธุ์เทคโนโลยีการเกษตร
33ทิพย์กมล ชินนอกเทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์)
34พราหมณ์ พรหม แสงไกรสมุนไพรและกัญชาศาสตร์
35อรรถพร พันธ์สุขนิติศาสตร์
36กฤตณัฐ ศรีสมบัตินิติศาสตร์
37กีรติ แก้วกัณฐีนิติศาสตร์
38ธนกร พงษ์จันทร์ครีเอทีฟกราฟิก
39ธีรเดช จิตอิ่มครีเอทีฟกราฟิก
40ศรัณย์ ใจธรรมครีเอทีฟกราฟิก
41กันต์นิพัท รักษาสวัสดิ์ครีเอทีฟกราฟิก
42ติณติณฐ์ อินทองเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี
43ศวัส ปัญจะหัตถ์เจริญดนตรีตะวันตก
44ธนพล วิจิตรดนตรีตะวันตก
45ภัทรวดี เกตุวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์
46คมกริช บุญชูการเป็นผู้ประกอบการ
47สุพัตรา สิทธิเดชการบัญชี
48มัณฑนา แสนเสนาการบัญชี
49ศรุตยา สมจิตรการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
50จิราภัค เหรียญทองการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
51เพ็ญพิชชา หงษ์โตการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
52ธาราศิริ สุดทิมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
53ภาคิน ประกิจสุวรรณการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
54สิรวิชญ์ ตันหลงขจรธุรกิจดิจิทัล
55ณัฐริกา พลภูเขียวธุรกิจดิจิทัล
56ธัญวรัตน์ เขียวแก้วออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
57ประกาศิต กองร้อยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
58กัลยรัตน์ ทับเอี่ยมเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
รายชื่อนักศึกษาที่เอกสารมีปัญหา

รายชื่อฝั่งสีเหลือง เตรียมเอกสารในรูปแบบกระดาษส่งที่มหาวิทยาลัยตอนเปิดเทอม

#ชื่อ-นามสกุลสาขา หมายเหตุ
1รสนี สาริปาภาษาไทย(ค.บ.)บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
2อาดีละห์ สาแล๊ะภาษาไทย(ค.บ.)บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
3วันดี ปลัดศรีสังคมศึกษา(ค.บ.)บัตรประชาชนไม่ชัดเจน
4ธนกฤษ จามะรีย์สังคมศึกษา(ค.บ.)ขาดบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
5เอื้ออังกูร ศรีสมบัติดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
6ปรเมทร์ นิลแก้ววิทยาการคอมพิวเตอร์บัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
7ณรงค์ สุจินดานุพงศ์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
8มะลิวัลย์ พันธ์ประโคนภาษาอังกฤษบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
9รุสลัน เวาะการัฐประศาสนศาสตร์บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
10ฐิติการณ์ดา สุขสุนิตย์ภาษาจีนไม่มีไฟล์เอกสาร และบัตรประชาชนที่ส่งมาเป็นรูปแบบเอกสารไม่ชัดเจน
11วายุ รุ่งเรืองการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
12กรัณย์วิศว์ กลอยเทพเทคโนโลยีโลจิสติกส์ไม่มีไฟล์เอกสาร และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
13ศิริชัย ใยนาคีการประกอบและบริการอาหารบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
14อนุวัฒน์ ผิวผุยการประกอบและบริการอาหารบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
15ศุภมาส ทองอินทร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไฟล์ขาดบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
16นิติภูมิ เหมวันแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดียบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
17พราหมณ์ พรหม แสงไกรสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ไฟล์ขาดบัตรประชาชนของตนเอง และใบ ปพ.1 และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
18กฤตณัฐ ศรีสมบัตินิติศาสตร์ไฟล์บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
19ศวัส ปัญจะหัตถ์เจริญดนตรีตะวันตกไฟล์บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
20คมกริช บุญชูการเป็นผู้ประกอบการไฟล์ขาดบัตรประชาชน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
21พรไพลิน อ่วมเรืองการบัญชีบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสาร
22วชิระ น้อยต่วนการบัญชีไฟล์บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
23จิรันตน์ ทันนิเทศการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ไฟล์เอกสารไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
24ณภัทร มาลาพงษ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไฟล์เอกสารไม่ชัดเจน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
25ณัฐนนท์ ศรีพักตร์การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ไฟล์บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และขาดใบ ปพ.1 และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
26นภาพร มณีมัยการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ขาดบัตรประชาชน
27สุภโชค นิตย์ขำเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)ขาดบัตรประชาชน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)
28สุภโชค นิตย์ขำเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)ขาดบัตรประชาชน และไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1771, หรือที่ Facebook : งานรับสมัคร