นักศึกษาที่มีรายชื่อด้านล่าง ให้ส่งไฟล์รูปหรือเอกสารเพื่อแก้ไขแทนไฟล์เก่าที่มีปัญหาได้ที่ Email : [email protected]

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งรูปใหม่
#ชื่อ-นามสกุลสาขา
1นางสาวนินลิณี สาอุคณิตศาสตร์(ค.บ.)
2นางสาวพาฝัน ทองมานิตย์คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
3นางสาวณัฏฐนิช พิศณุวงรักษ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4นางสาวนาตยา ค้ำชูภาษาไทย(ค.บ.)
5นายอัฏฐพร อ่อนฉิมสังคมศึกษา(ค.บ.)
6นายพีระพัฒน์ พุทธศรีพลศึกษา
7นายนนทภูมิ จิตต์สถานพลศึกษา
8นายพิเชษฐ์ เพ็ญประโคนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9นางสาวดรุณรัศมิ์ บุญนางนาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
10นายทินภัทร ปานดิษฐดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)
11นายชัยนันท์ นิยมเดชาดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)
12นายณัฐพล เพ็ชรจรูญดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)
13นายอมรเทพ เปรมทองดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)
14นายพรประเสริฐ อุกฤษฏ์อัสดรวิทยาการคอมพิวเตอร์
15นายชนันท์ เล้าเรืองตระกูลวิทยาการคอมพิวเตอร์
16นางสาวณัฐชา นีซังการแพทย์แผนไทย
17นางสาวนาดีเราะฮ์ สาและมุการแพทย์แผนไทย
18นายอภิรักษ์ ชาญธัญญกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19นางสาวปรมาภรณ์ พันธกรสิริสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
20นางสาวภัณฑิรา ศิริคำหอมภาษาอังกฤษ
21นางสาวนูรฟาซลีน เจ๊ะอิรัฐประศาสนศาสตร์
22นางสาวณัฐมล คงศรีโปฎกภาษาจีน
23นางสาวทรรศญา จิตรโสภาการบัญชี
24นางสาวรุ่งฤทัย แพรเขียวการบัญชี
25นางสาวกุลยาภรณ์ ประชุมสุขการบัญชี
26นายปภังกร คงชวนแก้วการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
27นางสาวเจนจิรา วิเชียรเทียบบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
28นางสาวสุชานาฎ ภูษาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29นายพิทยา เขตวิจารย์การออกแบบระบบโลจิสติกส์
30นายวุฒิพงศ์ สุขุมาลจันทร์การประกอบและบริการอาหาร
31นางสาวกมลรัตน์ ทัศบุตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
32นางสาวอนงค์นาฎ คำละออวิทยาศาสตร์การแพทย์
33นายกานต์ดนัย สุขสวัสดิ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
34นายทินภัทร แหวนทองคำการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35นายปฏิภาณ พูลสุวรรณการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
36นางสาวหฤษฎ์ตา จันทรแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
37นายกีรติ เจริญสุขแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
38นายชัชวาล สิริกวินวงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
39นางสาวมานิตา จารุนัยวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
40นางสาวณัฐณิชา เจนชั่งสาธารณสุขศาสตร์
41นายฟิวร์ แย้มเวชครีเอทีฟกราฟิก
42นายสุกฤษฏ์ วีระวงค์ดนตรีตะวันตก
43นายฤทธิชัย แสนใจงามดนตรีตะวันตก
44นายธนวัฒน์ ถิ่นทุ่งทองรัฐประศาสนศาสตร์
45นายภัทร ขำดีรัฐประศาสนศาสตร์
46นายภูวดล แจ่มคล้ายรัฐประศาสนศาสตร์
47นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐผลการเป็นผู้ประกอบการ
48นางสาวผกาวรรณ ปัญญาเตียมการบัญชี
49นางสาวนันทิดา ภารสมบูรณ์การบัญชี
50นางสาวสุชาดา ปานหอการบัญชี
51นางสาวบุษยมาศ โพนทันการบัญชี
52นางสาวณัฐธิดา ประสมทรัพย์ธุรกิจดิจิทัล
53นายสุทธิพงษ์ แสงสุขเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งเอกสารใหม่
#ชื่อ-นามสกุลสาขา
1นายธนากร เจริญสุขการประถมศึกษา
2นางสาวทิพนภา พันธ์คำภาการประถมศึกษา
3นางสาวอัฟฟาร์ แซมะซูการประถมศึกษา
4นางสาวกุลสตรี สายรัตน์การประถมศึกษา
5นางสาวชุติมาภรณ์ ประกอบพรการศึกษาปฐมวัย
6นางสาวอภิญญา อุทัยศรีการศึกษาปฐมวัย
7นางสาวณัฏฐณิชา บุญติดการศึกษาปฐมวัย
8นางสาวภาวิณี สุพมิตรคณิตศาสตร์(ค.บ.)
9นางสาวสุธาทิพย์ ทูคำมีคณิตศาสตร์(ค.บ.)
10นางสาวสุภาวดี สาตะวัฑฒก์คณิตศาสตร์(ค.บ.)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1717, หรือที่ Facebook : งานรับสมัคร