ระบุข้อมูลรายวิชาเพื่อค้นหาห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2565

ตัวอย่าง

 1. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 1100
  • ป้อน 1100* ลงในช่องรหัสวิชา
 2. ค้นหาวิชาที่มีคำว่า สำหรับวิศวกร เป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิชา
  • ป้อน *สำหรับวิศวกร* ลงในช่องชื่อวิชา
 3. ค้นหาวิชาที่มีชื่อวิชาลงท้ายด้วย พลเมือง
  • ป้อน *พลเมือง ลงในช่องชื่อวิชา
 4. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย10 และมีชื่อวิชาลงท้ายด้วย เบื้องต้น
  • ป้อน 10* ลงในช่องรหัสวิชา และป้อน *เบื้องต้น ลงในช่องชื่อวิชา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600