โปรดระบุข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

ตัวอย่าง

  1. กรณีทราบเฉพาะรหัสนักศึกษา (หน่วยงานตรวจสอบคุณวุฒิ)
    • ป้อนเฉพาะตัวเลขรหัสนักศึกษาลงในช่องรหัสนักศึกษา และกด ค้นหา
  2. กรณีทราบชื่อ-นามสกุล (นักศึกษาใหม่ต้องการค้นหารหัสนักศึกษา)
    • ป้อนชื่อลงในช่องชื่อ ป้อนนามสกุลลงในช่องนามสกุล ควรสะกดให้ถูกต้อง และกด ค้นหา
  3. กรณีทราบเฉพาะชื่อ หรือนามสกุล
    • สามารถป้อนเฉพาะชื่อ หรือนามสกุลได้ แต่ถ้าผลการค้นหามากเกินไป ระบบจะไม่แสดงผลเนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนได้
  4. หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อตามช่องทางติดต่อด้านล่าง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1755