การใช้งาน Digital Transcript

Link ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดโปรแกรม : http://www.adobe.com

ตรวจสอบเอกสาร : https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate

ติดต่อมหาวิทยาลัย : http://aar.bsru.ac.th/